Politika zasebnosti spletne trgovine Pamina Store

Politika zasebnosti, varovanja osebnih podatkov in uporabe piškotkov na spletnih straneh Pamina izobraževanje, d. o. o. 


Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, katerih upravljavec je Pamina izobraževanje, d. o. o., Jadranska cesta 23, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Pamina Store).

V Pamina Store je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu store@pamina.si.

Namen Politike zasebnosti je seznanitev uporabnikov z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Pamina Store ter pravicami uporabnikov na tem področju, poleg tega pa tudi z informacijami glede piškotkov pri uporabi spletnih strani, s katerimi upravlja Pamina Store.

1. Varstvo osebnih podatkov

Varnost osebnih podatkov posameznikov je naša prioriteta. Osebnim podatkom in njihovi zaščiti posvečamo veliko pozornosti. Pamina Store bo kot upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov posameznika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z  zahtevami veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba, izguba ali nepooblaščena obdelava. Vsi posredovani podatki so varovani pred vdorom tretjih oseb. Osebni podatki posameznikov so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

1.1. Kategorije osebnih podatkov in opredelitev pojma obdelava

O vas zbiramo različne podatke, odvisno od narave našega poslovnega razmerja z vami in od pravne podlage, ki jo uporabimo za obdelavo podatka.

Če ste pri nas kupili knjigo ali drugo blago, lahko zbiramo: ime, priimek, naslov (vključno z datumi sprememb), izvor podatkov, datum rojstva, šifra kupca, način obveščanja, datum kontakta, naslov za dostavo, podatek o številu obrokov (v primeru odloženega plačila), način plačila, podatki o kreditni kartici v primeru plačila s kreditno kartico, telefon, spol, elektronski naslov, število nakupov, znesek dolga, znesek nakupov, sorodstveno razmerje, opravljen nakup po preteklih naslovljenih ponudbah, pretekli nakupi v prednaročilu, status fakture, nakupne navade v preteklosti (način dostave, posebne storitve, npr. dostava v dopoldanskem času ipd.), podatke o naročilih in nakupih (nakupni zgodovini: nakup določenega artikla, blagovne skupine v preteklosti), odzivi na telefonske klice v preteklosti, datum posamezne naročilnice, datum posamezne fakture, podatke o odzivih na naslovljene ponudbe, podatke o sodelovanju v nagradnih igrah, natečajih, anketah in kvizih.

Če prejemate novice s spletne strani www.pamina.si, zbiramo: elektronski naslov.

Če ste v kateri od naših maloprodajnih enot oddali soglasje za vabljenje na dogodke, ki jih organizira Pamina Store zbiramo: elektronski naslov, ime, priimek in naslov.

Če sodelujete v nagradnih igrah, zbiramo: elektronski naslov, ime, priimek, naslov. Nagrajenci morajo Pamina Store posredovati tudi davčno številko, če gre za nagrado v vrednosti nad 42 EUR, če gre za denarno nagrado pa tudi številko bančnega računa.

Če ste zaposleni oz. opravljate delo pri katerem od naših poslovnih partnerjev oz. strank, zbiramo vaše ime, priimek, službeno elektronsko pošto, službeno telefonsko  številko, funkcijo, preteklo korespondenco in nakupno zgodovino.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z zagotavljanjem storitev oziroma izvedbe naročila posamezniku in je vezano na osebne podatke posameznika, tako da so avtomatizirano obdelani ali so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali druge dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

1.2. Nameni obdelave in podlage za obdelavo osebnih podatkov

a) Obdelava na podlagi pogodbe


Pamina Store obdeluje osebne podatke posameznikov za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja, izhajajočega iz sklenjene prodajne ali naročniške pogodbe. V okviru izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in uveljavljanja pravic iz pogodbe Pamina Store obdeluje kontaktne osebne podatke kupcev oz. naročnikov za naslednje namene: identifikacija kupca, sklenitev pogodbe, dobava naročenega blaga, dostava naročenega blaga na dom, reševanje morebitnih ugovorov ali reklamacij uporabnikov, pošiljanje obvestil kupcem v zvezi z izvajanjem pogodbenega razmerja, izvajanje morebitnih postopkov izterjave ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med Pamina Store in kupcem.

b) Obdelava na podlagi zakona


Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke bo Pamina Store dolžan hraniti  tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika za omejitev obdelave osebnih podatkov ali prenehanja pogodbenega razmerja med posameznikom in Pamina Store. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo Pamina Store te podatke uničil.

c) Obdelava na podlagi zakonitega interesa


Pamina Store lahko obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa, vendar le, če po skrbni oceni interesi Pamina Store ne prevladajo nad interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, pri čemer se upoštevajo razumna pričakovanja posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, glede na njihovo razmerje do upravljavca, tj. Pamina Store. Skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (General Data Protection Regulation – GDPR) spada med zakonite interese upravljavca osebnih podatkov tista obdelava, ki je nujna za preprečevanje prevar in zlorab. Pamina Store v ta namen obdeluje osebne podatke določenih neplačnikov z namenom, da se prepreči nadaljnje sklepanje pogodb.

Na podlagi zakonitih interesov obdelujemo tudi osebne podatke zaposlenih pri naših  poslovnih strankah, kupcih, dobaviteljih oz. partnerjih za potrebe izpolnjevanja pogodb, ki jih sklenemo z našimi poslovnimi strankami, dobavitelji oz. partnerji. V ta namen obdelujemo naslednje podatke: ime, priimek, službeno elektronsko pošto, službeno telefonsko številko, funkcijo, pretekla korespondenca in nakupna zgodovina.

Prav tako se na podlagi zakonitega interesa osebni podatki kupcev oz. naročnikov v omejen obsegu obdelujejo za namene neposrednega trženja, vendar pa v tem primeru obdelava osebnih podatkov kupcev poteka omejeno časovno obdobje (v primeru splošne ponudbe največ pet let od zadnjega nakupa,. Takšno trženje se izvaja v omejenem obsegu, zlasti segmentiranje, ki v nobenem primeru ne temelji na zbiranju velikih količin osebnih podatkov o posamezniku, ne vključuje posebnih vrst osebnih podatkov, ter na način, da profil posameznika nanj in na njegov položaj v razmerju do upravljavca nima pomembnejšega vpliva, zlasti pa ni v nobenem primeru podlaga za avtomatizirano ali drugačno odločanje o njegovih pravicah v razmerju do upravljavca. Posameznik lahko navedeni obdelavi kadar koli ugovarja. Neposredno trženje na podlagi zakonitih interesov se lahko izvaja po e-pošti.

d) Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov


Obdelava podatkov lahko temelji na izrecnem in prostovoljnem soglasju, ki ga posameznik da Pamina Store. Pamina Store obdeluje osebne podatke posameznikov za naslednje namene: identifikacija posameznika, obveščanje o ponudbi, novostih, ugodnostih, novicah, dogodkih, ki jih organizira Pamina Store, in o drugih informacijah, proučevanje in analize odzivov na naslovljene ponudbe, sodelovanje v nagradnih igrah, natečajih, anketah in kvizih, ki jih organizira Pamina Store in ciljano trženje. Ciljano trženje temelji na proučevanje posameznikov in analize njegovih nakupnih navad, tako da posameznik s strani Pamina Store prejema personalizirane oz. prilagojene ponudbe in druge informacije. S ciljanim trženjem se posameznika naslavlja po različnih komunikacijskih kanalih, glede na to, katere kontaktne podatke je posameznik posredoval Pamina Store ob podaji soglasja za namene neposrednega trženja (po pošti, po elektronski pošti, po telefonu, preko SMS/MMS sporočil, po družbenih omrežjih). Pamina Store izvaja ciljano trženje skupaj z družbo Mladinsko knjiga Založba d.d., ki delujeta kot skupna upravljavca. Več podrobnosti o takšni obdelavi osebnih podatkov je navedenih v Politiki zasebnosti Pamina izobraževanja, d. o. o.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli Pamina Store, pri čemer si Pamina Store v primeru utemeljenega dvoma o njegovi identiteti z namenom pravilne izpolnitve svoje obveznosti skladno s podano zahtevo posameznika pridržuje pravico do identifikacije posameznika, ki takšno zahtevo poda. Preklic oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v morebitnem obstoječem poslovnem razmerju posameznika z Pamina Store. Soglasje lahko da eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo, dokler ga eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni, oziroma najdlje do otrokove polnoletnosti.

1.3. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Osebni podatki posameznika bodo posredovani tretjim osebam ali drugače posredovani le, ko bo to nujno v okviru izpolnjevanja pravic in obveznosti iz sklenjene prodajne pogodbe, pogodbe o naročilu in dobavi revij, na podlagi zakonitega interesa upravljavca oziroma če se posameznik s tem vnaprej izrecno strinja.

Podatki se bodo posredovali:

 • družbam, ki izdajajo kreditne kartice, ponudnikom plačilnih storitev z namenom obdelave plačil in bankam na podlagi posameznikovega naročila za namene izpolnjevanja prodajne pogodbe
 • prevoznikom oziroma izvajalcem poštnih storitev za namene dobave naročenih izdelkov, reševanja reklamacij ter odstopa od pogodbe
 • pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov za namene zagotavljanja in vzdrževanja informacijskega sistema ali podobnih potreb z obvezno zaupnostjo in varovanjem podatkov
 • podjetju Pamina izobraževanje, d. o. o., na podlagi izrecnega soglasja posameznika, in sicer za iste namene obdelave osebnih podatkov, kot jih je posameznik dovolil Pamina Store.

1.4. Rok hrambe in čas obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke posameznikov Pamina Store hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja Pamina Store hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

V okviru zakonitega interesa Pamina Store hrani podatke praviloma še 5 let od zadnjega nakupa.

Določene podatke je Pamina Store kot upravljavec dolžan hraniti skladno z veljavno  zakonodajo (npr. izdani računi se skladno z zakonom hranijo 10 let od njihove izstavitve).

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, Pamina Store zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko Pamina Store zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja nakupnih navad Pamina Store odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

1.5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Pamina Store zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve, v kolikor ni krajši rok predviden v zakonu. Pamina Store lahko rok za uresničevanje  pravic posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Pamina Store podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za podaljšanje roka.

Pamina Store sprejema vse zahteve v zvezi s pravicami posameznikov glede obdelave njihovih osebnih podatkov na elektronski naslov store@pamina.si ali po pošti na naslov Pamina izobraževanje, d. o. o., za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, Jadranska cesta 23, 2000 Maribor.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače. Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s katero od njegovih pravic, lahko Pamina Store zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za ugotovitev ali potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če so zahteve uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Pamina Store zaračuna razumno ceno, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa oziroma zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Pamina Store posameznikom omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem  osebnih podatkov:

 • Pravico do dostopa do podatkov
 • Pravico do popravka
 • Pravico do izbrisa (pravico do pozabe)
 • Pravico do omejitve obdelave
 • Pravico do prenosljivosti podatkov
 • Pravico do ugovora

a) Pravica do dostopa do podatkovPosameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Pamina Store dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave
 • vrste osebnih podatkov
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti  osebnipodatki, zlasti uporabniki v tretjih državah (tj. državah, ki niso članice EU) kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih  podatkovali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijskem pooblaščencu
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Na podlagi zahteve posameznika Pamina Store zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko Pamina Store zaračuna razumno ceno ob upoštevanju administrativnih in materialnih stroškov.

b) Pravica do popravkaPosameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Pamina Store brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

c) Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Pamina Store brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, Pamina Store pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani
 • kadar posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa Pamina Store, pa za njihovo obdelavo njegovih osebnih podatkov ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja
 • kadar je osebne podatke potrebno izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom
 • kadar gre za podatke v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

d) Pravica do omejitve obdelavePosameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Pamina Store omeji obdelavo, kadar:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov
 • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe
 • Pamina Store osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

e) Pravica do prenosljivosti podatkovPosameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredovala Pamina Store, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga Pamina Store, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

f) Pravica do ugovoraPosameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Pamina Store. Pamina Store preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takšnega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takšnim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

g) Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov store@pamina.si ali po pošti na naslov Pamina izobraževanje, d. o. o., Jadranska cesta 23, 2000 Maribor.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če je posameznik pri Pamina Store uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi Pamina Store meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri Pamina Store v roku 15 dni od prejema odločitve Pamina Store. Pamina Store mora o pritožbi odločiti v roku petih delovnih dni.

Politika piškotkov

Več o piškotkih lahko preberete tukaj.

sl_SISlovenian
0